LogoDenktank-Rupelstreek

Politiek ongebonden

Stand van Zaken Bezwaarschrift
ISVAG omgevingsvergunning

Waarom onze gezondheid moet kunnen rekenen op gezond verstand

May 27, 2018

Minaraad Aartselaar

Miek Hubert

Tussen 9 februari en 11 maart verzamelden we 1.602 bezwaarschriften tegen de verlenging voor onbepaalde duur van de exploitatievergunning voor de bestaande verbrandingsoven, die niet los kan worden gezien van de vergunning voor de bouw en exploitatie van de nieuwe oven. Voor 3 juni moet Joke Schauvliege, Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw haar beslissing nemen over de verlengingsaanvraag.

Onze argumenten tegen de verlenging van de exploitatievergunning zijn intussen bekend: door de aanvraag tot verlenging van de vergunning te koppelen aan de aanvraag voor de aanleg van een warmtenet, worden we voor een voldongen feit geplaatst: als het warmtenet wordt vergund, vraagt dat een gigantische investering van (belastings)geld. Zo’n grote investering kan dan door ISVAG worden gebruikt als argument voor de bouw van een nieuwe oven. Daardoor zet goedkeuring van deze aanvraag meteen de deur open voor goedkeuring van de aanvraag die nog moet volgen: die voor de bouw van een nieuwe verbrandingsoven op dezelfde plaats.

Alternatieve locaties zijn onvoldoende onderzocht. Dat blijkt uit heel wat feiten. Zo werd het argument volksgezondheid en milieu nergens meegenomen in de beoordeling van locaties. Nog zo’n voorbeeld: de oven, in een dichtbevolkt en drukbezocht gebied langs de A12, is alleen bereikbaar via de openbare weg. Andere locaties, bijvoorbeeld in de haven, bieden ook toegang via spoor en water. Dat de haven als nieuwe locatie toch afvalt, komt doordat er geen nieuw onderzoek werd gevoerd naar locatiealternatieven. In plaats daarvan werd gebruikgemaakt van verouderde, eenzijdige studies. Studies waarin nog geen sprake was van de zone die de haven intussen reserveerde voor activiteiten binnen de circulaire economie.

ISVAG heeft geen kosten-batenanalyse laten uitvoeren, wat nochtans verplicht is volgens de EU-energierichtlijn rond grootschalige stookinstallaties. Wellicht omdat uit zo’n analyse zou blijken dat Umicore in Hoboken een veel beter alternatief is voor de uitrol van een warmtenet.

De analyse van de effecten op de luchtkwaliteit is achterhaald. Er zijn geen meetpunten in de omgeving van de oven. Verder wordt alleen het ideale scenario uitgewerkt. Zo is niet gekeken naar het effect van de uitstoot op smalle, volgebouwde straten waar de vuile lucht blijft hangen. Dat het allemaal niet zo rooskleurig is als ISVAG ons wil doen geloven, bewijzen de kaarten die VMM begin dit jaar publiceerde. Daaruit blijkt dat in de omgeving van de ISVAG-site de EU-normen voor de uitstoot van bepaalde, door de oven uitgestoten giftige stoffen, op de grond zwaar worden overschreden. Dat ISVAG desondanks niet wil investeren in een katalysator die de emissies met ruim 40% doet dalen, toont aan hoe onbelangrijk de intercommunale levenskwaliteit en gezondheid van de buurt en zijn bewoners vindt.

En tot slot: het geld dat gaat naar het in stand houden van – overbodige- verbrandingscapaciteit, kan veel beter worden gebruikt om mensen aan te sporen minder afval te produceren. Vooral de stad Antwerpen heeft daar nog een lange weg te gaan: het is binnen Vlaanderen een van de gemeentes waar per inwoner het meeste afval wordt geproduceerd. Dat moet dringend veranderen, want volgens een uitvoeringsplan goedgekeurd door de Vlaamse regering zouden Vlamingen tegen 2020 15% minder afval moeten produceren dan in 2015. Waardoor de bestaande verbrandingsoven overbodig is tegen dat de huidige vergunning afloopt.

1.500 bezwaarschriften in Aartselaar tegen de ISVAG-oven - ISVAG: Politiek van voldongen feiten?

Op een ogenblik dat het ver van zeker is dat ISVAG de vergunning zal krijgen voor de bouw van de nieuwe afvaloven (het ‘mausoleum van Heylen’, dixit De Morgen/HLN – 01.03.2018, met een kostprijs van 175 miljoen euro, waarmee de voormalige Antwerpse cultuurschepen zelfs 3 MAS’en of Havenhuizenkan bouwen…), heeft de raad van bestuur van ISVAG al op 21 september 2017 beslist, om de kostprijs voor het verbranden van het afval van de aangesloten gemeenten te verhogen met 5 euro/ton voor huisvuil en 5,5 euro/ton voor grof vuil. De stijging is volgens ISVAG bedoeld om een voldoende buffer aan te leggen voor de bouw van de nieuwe verbrandingsoven.

Met andere woorden: De inwoners van het werkingsgebied van ISVAG, dus ook de inwoners van Aartselaar, betalen op dit ogenblik mee voor een nieuwe oven die overbodig en ongewenst is, en waarvoor ook nog vergunningsprocedures moeten worden doorlopen!

Deze beslissing van de ISVAG-bestuurders is niet alleen voorbarig, ze getuigt ook van een spijtige politieke ethiek. Stellen vergunningsprocedures en publieke consultaties dan zo weinig voor?

Nog erger is de vaststelling dat Air Liquide momenteel volop bezig is met het verplaatsen van twee gasleidingen op het terrein van ISVAG. Je kan dit aan de Boomsesteenweg zelf vaststellen. Deze werken gebeuren op vraag van ISVAG, met een vergunning van de Vlaamse overheid, om plaats te ruimen voor de inplanting van de nieuwe oven.

Wij kunnen moeilijk geloven dat Air Liquide deze naar verluidt ‘dure’ werken uit eigen zak betaalt. Het kan moeilijk anders dan dat ISVAG zelf betaalt. 

Met andere woorden, opnieuw de aangesloten gemeenten. Wij dus! En wie betaalt deze kosten terug als de nieuwe oven er niet komt?

Vergunningsaanvraag ISVAG
onontvankelijk en onvolledig verklaard
October 23, 2018 Patci Beukelaer

Op 3 juli jongstleden verklaarde het Departement Omgeving de aanvraag omgevingsvergunning die door ISVAG werd ingediend voor de bouw en exploitatie van de nieuwe afvaloven, onontvankelijk en onvolledig.

Waarom werd de aanvraag onontvankelijk verklaard?

1- de verplaatsing van de Aquafin collector is niet bekend bij het Departement

2- bufferbekken naastgelegen industriegebied wordt niet gecompenseerd

3- onduidelijkheid of het buffer- en infiltratiebekken zich gedeeltelijk bevindt in natuurgebied

4- onduidelijkheid of de werfzone voor zowel stedenbouwkundige als exploitatie activiteiten dient

Waarom werd de aanvraag onvolledig verklaard?

De planelementen komen niet overeen met de tekeningen en de ingegeven nota, enkele addenda ontbreken, oriënterend bodemonderzoek ontbreekt,…

Het Departement Omgeving kwam ook nog met enkele algemene bemerkingen zoals o.a. het ontbreken van een sloopopvolgingsplan, onvolledige archeologienota, onvolledige tekeningensets en andere discrepanties.

Wat betekent dit nu juist?

In het kort: het uitstellen van de aanvang van de vergunningsprocedure voor de bouw-exploitatie van de nieuwe oven.
Deze verklaring betekent dus enkel dat ISVAG zijn aanvraag moet aanvullen met alle gevraagde informatie en gegevens, opdat bij de herindiening de aanvraag wel volledig en ontvankelijk kan worden verklaard.
Hierna zal de eigenlijke vergunningsprocedure met advies- en inspraakronde (openbaar onderzoek) zijn beslag zal kennen.

En tot slot, niet te vergeten! 

volgens een uitvoeringsplan goedgekeurd door de Vlaamse regering moeten Vlamingen tegen 2020 15% minder afval produceren dan in 2015.

Hierdoor is de bestaande verbrandingsoven overbodig tegen de einddatum van de huidige vergunning.

Lees hierover meer op de volgende pagina:

https://www.mina-aartselaar.info/isvag